bài tập số phức

 1. Học Lớp

  Tài liệu 39 chuyên đề Số phức

  Tải về - 4 đề trắc nghiệm chuyên đề số phức - Bùi Thế Việt Tải về - 50 câu trắc nghiệm tổng ôn số phức có lời giải chi tiết - Lê Viết Nhơn Tải về - 100 câu hỏi trắc nghiệm số phức tổng hợp - Lê Bá Bảo Tải về - 110 bài tập trắc nghiệm số phức - Nguyễn Tấn Phong Tải về - 160 bài tập trắc...
 2. Học Lớp

  Xác định tập hợp các điểm M trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện

  Xác định tập hợp các điểm M trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện:$\left| {z + \overline z + 3} \right| = 4$ A. Đường thẳng $x = - \frac{7}{2}$. B. Đường thẳng $x = \frac{{13}}{2}$. C. Hai đường thẳng $x = - \frac{7}{2}$với $\left( {x < - \frac{3}{2}} \right)$, đường...
 3. Học Lớp

  Xác định tập hợp các điểm M trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện

  Xác định tập hợp các điểm M trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện: $|z + i| = |z - i|$. A.Trục Oy. B. Trục Ox. C. y = x. D.y = - x. [/SPOILER]
 4. Học Lớp

  Xác định tập hợp các điểm M trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện

  Xác định tập hợp các điểm M trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện: $|\overline z + 1 - i| \le 1$. A. Đường tròn tâm I(-1;-1), bán kính R = 1. B. Hình tròn tâm I(1;-1), bán kính R = 1. C. Hình tròn tâm I(-1;-1), bán kính R = 1 (kể cả những điểm nằm trên đường tròn). D...
 5. Học Lớp

  Tập hợp các điểm M biểu diễn số phức z là

  Cho số phức z thỏa mãn $\frac{{z + i}}{{z - i}}$ là số thuần ảo. Tập hợp các điểm M biểu diễn số phức z là: A.Đường tròn tâm \(O\), bán kính \(R = 1\). B.Hình tròn tâm O, bán kính R = 1(kể cả biên). C.Hình tròn tâm O, bán kính R = 1 (không kể biên). D.Đường tròn tâm O, bán kính R = 1 bỏ đi...
 6. Học Lớp

  Khoảng cách từ gốc O đến đường thẳng d bằng bao nhiêu

  Trong mặt phẳng phức \(Oxy\), tập hợp biểu diễn số phức \(z\) thỏa mãn \(\left| {z + 2} \right| = \left| {i - z} \right|\) là đường thẳng d. Khoảng cách từ gốco đến đường thẳng d bằng bao nhiêu ? A.\(d\left( {O,d} \right) = \frac{{3\sqrt 5 }}{{10}}\). B. \(d\left( {O,d} \right) =...
 7. Học Lớp

  Trong mặt phẳng phức Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức Z thoả mãn

  Trong mặt phẳng phức Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức Z thoả mãn $2\left| {z - i} \right| = \left| {z - \overline z + 2i} \right|$là parabol $\left( P \right)$. Đỉnh của $\left( P \right)$có tọa độ là ? A.$\left( {0,0} \right)$. B.$\left( { - 1,3} \right)$. C.$\left( {0,1} \right)$. D.$\left(...
 8. Học Lớp

  Góc α giữa 2 đường thẳng ${d_1},{d_2}$ là bao nhiêu?

  Trong mặt phẳng phức Oxy, tâp hợp các điểm biểu diễn số phức z sao cho ${z^2}$là số thuần ảo là hai đường thẳng ${d_1},{d_2}$. Góc αgiữa 2 đường thẳng ${d_1},{d_2}$là bao nhiêu ? A. $\alpha = {45^0}$. B.$\alpha = {60^0}$. C.$\alpha = {90^0}$. D.$\alpha = {30^0}$. [/SPOILER]
 9. Học Lớp

  Hỏi điều kiện nào để số phức Z có tập hợp biểu diễn là đường thẳng.

  Trong mặt phẳng phức Oxy, cho số phức z thỏa lần lượt một trong bốn điều kiện $\left( I \right):\left| {z + \overline z } \right| = 2$; $\left( {II} \right):z.\overline z = 5$; $\left( {III} \right):\left| {z - 2i} \right| = 4$, $\left( {IV} \right):\left| {i\left( {z - 4i} \right)} \right| =...
 10. Học Lớp

  Khoảng cách từ tâm I của đường tròn

  Trong mặt phẳng phức Oxy. tập hợp biểu diễn số phức Zthỏa mãn $\left| {{{\left| z \right|}^2} - z\left( {\overline z + i} \right) - i} \right| = 3$là đường tròn $\left( C \right)$. Khoảng cách từ tâm I của đường tròn $\left( C \right)$ đến trục tung bằng bao nhiêu ? A.$d\left( {I,Oy} \right) =...
 11. Học Lớp

  Trong mặt phẳng phức Oxy, tập hợp các điểm biểu diễn số phức Z thỏa mãn

  Trong mặt phẳng phức Oxy, tập hợp các điểm biểu diễn số phức Z thỏa mãn $\left| {{z^2} + {{\left( {\overline z } \right)}^2} + 2{{\left| z \right|}^2}} \right| = 16$là hai đường thẳng ${d_1},{d_2}$. Khoảng cách giữa 2 đường thẳng ${d_1},{d_2}$là bao nhiêu ? A.$d\left( {{d_1},{d_2}} \right) = 2$...
 12. Học Lớp

  tam giác ABC có đặc điểm gì ?

  Xét 3 điểm A, B, C của mặt phẳng phức theo thứ tự biểu diễn 3 số phức phân biệt ${z_1},{z_2},{z_3}$thỏa mãn$\left| {{z_1}} \right| = \left| {{z_2}} \right| = \left| {{z_3}} \right|$.Nếu ${z_1} + {z_2} + {z_3} = 0$ thì tam giác ABC có đặc điểm gì ? A. cân. B. vuông. C. có góc . D.$\Delta ABC$đều...
 13. Học Lớp

  Diện tích S của đường tròn

  Trong mặt phẳng phức Oxy, tập hợp biểu diễn số phức Zthỏa mãn ${\left| z \right|^2} + z + \overline z = 0$là đường tròn $\left( C \right)$. Diện tích S của đường tròn $\left( C \right)$bằng bao nhiêu ? A.$S = 4\pi $. B.$S = 2\pi $. C.$S = 3\pi $. D.$S = \pi $. [/SPOILER]
 14. Học Lớp

  Chu vi P của hình vành khăn là bao nhiêu ?

  Trong mặt phẳng phức Oxy, tập hợp biểu diễn số phức Z thỏa $1 \le \left| {z + 1 - i} \right| \le 2$ là hình vành khăn. Chu vi P của hình vành khăn là bao nhiêu ? A.$P = 4\pi $. B. $P = \pi $. B.$P = 2\pi $. D. $P = 3\pi $. [/SPOILER]
 15. Học Lớp

  Tập hợp những điểm M là

  Trong mặt phẳng phức Oxy, giả sử Mlà điểm biểu diễn số phức Zthỏa mãn $\left| {z + 2} \right| + \left| {z - 2} \right| = 8$. Tập hợp những điểm M là ? A. $\left( E \right):\frac{{{x^2}}}{{16}} + \frac{{{y^2}}}{{12}} = 1$. B. $\left( E \right):\frac{{{x^2}}}{{12}} + \frac{{{y^2}}}{{16}} = 1$. C...
 16. Học Lớp

  Xác định tập hợp các điểm M trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện

  Xác định tập hợp các điểm M trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện: $\left| {{z^2} - {{\left( {\bar z} \right)}^2}} \right| = 4$. A. Là hai đường hyperbol (H1): $y = \frac{1}{x}$ và (H2) $y = - \frac{1}{x}$. B. Là đường hyperbol (H1): $y = \frac{1}{x}$. C. Là đường...
 17. Học Lớp

  Tìm số phức z được biểu diễn bởi điểm M sao cho MA ngắn nhất

  Trong mặt phẳng phức Oxy, các số phức z thỏa $\left| {z + 2i - 1} \right| = \left| {z + i} \right|$. Tìm số phức z được biểu diễn bởi điểm Msao cho MA ngắn nhất với $A\left( {1,3} \right)$. A.3 + i. B. 1 + 3i. C.2 - 3i. D. - 2 + 3i.
 18. Học Lớp

  tam giác ABC có đặc điểm gì

  Xét 3 điểm \(A,B,C\) của mặt phẳng phức theo thứ tự biểu diễn 3 số phức phân biệt \({z_1},{z_2},{z_3}\) thỏa mãn\(\left| {{z_1}} \right| = \left| {{z_2}} \right| = \left| {{z_3}} \right|\).Nếu \({z_1} + {z_2} + {z_3} = 0\) thì tam giác ABC có đặc điểm gì ? A. ∆ABC cân. B.∆ABC vuông. C...
 19. Học Lớp

  Trong mặt phẳng phức Oxy, các số phức z thỏa

  Trong mặt phẳng phức Oxy, các số phức z thỏa \(\left| {z - 5i} \right| \le 3\). Nếu số phức z có môđun nhỏ nhất thì phần ảo bằng bao nhiêu ? A. 0 . B. 3. C. 2 . D. 4 .
 20. Học Lớp

  Tìm nghiệm phức z thỏa mãn hệ phương trình phức

  Tìm nghiệm phức z thỏa mãn hệ phương trình phức : \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{\left| {z - 1} \right| = \left| {z - i} \right|}\\{\left| {\frac{{z - 3i}}{{z + i}}} \right| = 1}\end{array}} \right.\) A. z = 2 + i. B. z = 1 - i. C. z = 2 - i. D. z = 1 + i.
Loading...