hàm số lũy thừa

 1. Học Lớp

  Toán 12 Công thức giải nhanh hàm số mũ và logarit

  Hàm số mũ, hàm số logarit và hàm số lũy thừa là phần quan trọng chương 2 lớp 12 sách Giải Tích. Để học tốt phần này các em cần nhớ rõ Công thức giải nhanh hàm số mũ, công thức giải nhanh hàm số lũy thừa và công thức giải nhanh hàm số logarit. Định nghĩa: Hàm số mũ là hàm số có dạng y= a$^{x}$ (...
 2. Học Lớp

  Toán 12 Hàm số lũy thừa

  Hàm số lũy thừa là một bài quan trọng thuộc chương 2 lớp 12. Nội dung bài học sẽ giúp các em hiểu được khái niệm hàm số lũy thừa, tập xác định hàm số lũy thừa, các công thức giải nhanh hàm số lũy thừa. Bài viết này sẽ là nền tảng kiến thức phục vụ cho các em trong quá trình giải nhanh các dạng...
 3. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 Chương II HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

  Bài 1. Lũy thừa Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 1 trang 55 giải tích Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 2 trang 55 giải tích Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 1 trang 56 giải tích Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 1 trang 56 giải tích Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 1 trang 56 giải tích Bài 2. Hàm số lũy thừa Bài...
 4. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 7 trang 91 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 7 trang 91 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit Nghiệm của phương trình \({10^{log9}} = {\rm{ }}8x{\rm{ }} + {\rm{ }}5\) là A. \(0\) B. \(x = {1 \over 2}\) (C). \({5 \over 8}\) (D). \({7 \over 4}\) Lời...
 5. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 6 trang 91 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 6 trang 90 Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit Số nghiệm của phương trình \({2^{2{x^2} - 7x + 5}} = 1\) là: (A). 0 (B). 1 (C). 2 (D). 3 Lời giải bài tập chi...
 6. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 5 trang 91 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 5 trang 90 Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit Trong các hàm số: \(f(x) = \ln {1 \over {{\mathop{\rm sinx}\nolimits} }},g(x) = \ln {{1 + {\mathop{\rm sinx}\nolimits} } \over {\cos x}},h(x) = \ln {1 \over {\cos x}}\) Hàm số có đạo hàm là \({1...
 7. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 4 trang 91 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 4 trang 90 Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit Cho hàm số \(g(x) = lo{g_{{1 \over 2}}}({x^2} - 5x + 7)\) . Nghiệm của bất phương trình là g(x) > 0 là: (A) \(x > 3\) (B) \(x < 2\) hoặc \(x > 3\) (C) \(2 < x < 3\)...
 8. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 3 trang 91 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 3 trang 90 Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit Cho hàm số \(f\left( x \right){\rm{ }} = {\rm{ }}ln{\rm{ }}(4x{\rm{ }}-{\rm{ }}{x^2})\). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây: (A) \(f’ (2) = 1\) (B)...
 9. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 2 trang 91 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 2 trang 90 Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau đây: (A). \(ln x > 0 ⇔ x > 1\) (B) \(log_2x< 0 ⇔ 0< x < 1\) (C) \({\log _{{1 \over 3}}}a > {\log _{{1 \over 3}}}b \Leftrightarrow a > b > 0\) (D) \({\log...
 10. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 1 trang 91 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 1 trang 91 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit Tập xác định của hàm số \(y = \log {{x - 2} \over {1 - x}}\) là: (A) \((-∞, 1) ∪ (2, + ∞)\) B) \((1, 2)\) (C) \(\mathbb R \backslash {\rm{\{ }}1\} \)...
 11. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 8 trang 90 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 8 trang 90 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit Giải các bất phương trình a) \({2^{2x - 1}} + {\rm{ }}2{^{2x - 2}} + {\rm{ }}{2^{2x - 3}} \ge {\rm{ }}448\) b) \({\left( {0,4} \right)^x}-{\rm{ }}{\left( {2,5} \right)^{x + 1}} > {\rm{ }}1,5\) c)...
 12. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 7 trang 90 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 7 trang 90 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit Giải các phương trình sau: a) \({3^{x + 4}} + {\rm{ }}{3.5^{x + 3}} = {\rm{ }}{5^{x + 4}} + {\rm{ }}{3^{x + 3}}\) b) \({25^x}-{\rm{ }}{6.5^x} + {\rm{ }}5{\rm{ }} = {\rm{ }}0\) c) \({4.9^x} + {\rm{...
 13. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 6 trang 90 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 6 trang 90 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit Cho \({\log _a}b = 3,{\log _a}c = - 2\) . Hãy tính \(log_ax\) với: a) \(x = {a^3}{b^2}\sqrt c \) b) \(x = {{{a^4}\root 3 \of b } \over {{c^3}}}\) Lời giải bài tập chi tiết...
 14. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 5 trang 90 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 5 trang 90 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit Biết \({4^x} + {\rm{ }}{4^{ - x}} = {\rm{ }}23\). Hãy tính: \({2^x} + {\rm{ }}{2^{ - x}}\) Lời giải bài tập chi tiết \(\begin{array}{l}\,\,\,\,{\left( {{2^x} + {2^{ - x}}} \right)^2} = {\left(...
 15. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 4 trang 90 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 4 trang 90 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit Tìm tập xác định của các hàm số: a) \(y = {1 \over {{3^x} - 3}}\) b) \(y = \log {{x - 1} \over {2x - 3}}\) c) \(y = \log \sqrt {{x^2} - x - 12} \) d) \(y = \sqrt {{{25}^x} - {5^x}} \) Lời giải...
 16. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 3 trang 90 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 3 trang 90 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit Hãy nêu các tính chất của hàm số mũ và hàm số logarit Lời giải bài tập chi tiết *) Tính chất của hàm số mũ: *) Tính chất của hàm số logarit:
 17. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 2 trang 90 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 2 trang 90 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit Hãy nêu các tính chất của hàm số lũy thừa Lời giải bài tập chi tiết
 18. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 1 trang 90 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 1 trang 90 Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit Hãy nêu các tính chất của lũy thừa với số mũ thực Lời giải bài tập chi tiết Tính chất của lũy thừa với số mũ thực: Cho \(a, b\) là những số thực dương; \(α, β\) là những số thực tùy ý. Khi đó ta có...
 19. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 5 trang 61 Hàm số lũy thừa

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 5 trang 61 Hàm số lũy thừa Hãy so sánh các cặp số sau: a) \(\left ( 3,1 \right )^{7,2}\) và \(\left ( 4,3 \right )^{7,2}\); b) \(\left ( \frac{10}{11} \right )^{2,3}\) và \(\left ( \frac{12}{11} \right )^{2,3}\); c) \(\left ( 0,3 \right )^{0,3}\) và \(\left (...
 20. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 4 trang 61 Hàm số lũy thừa

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 4 trang 61 Hàm số lũy thừa Hãy so sánh các số sau với \(1\): a) \(\left ( 4,1 \right )^{2,7}\); b) \(\left ( 0,2 \right )^{0,3}\); c) \(\left ( 0,7 \right )^{3,2}\); d) \(\left ( \sqrt{3} \right )^{0,4}\). Lời giải bài tập chi tiết...
Loading...