logarit

 1. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 5 trang 68 Lôgarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 5 trang 68 Lôgarit Đề bài a) Cho \(a = lo{g_{30}}3,b = lo{g_{30}}5\). Hãy tính \(lo{g_{30}}1350\) theo \(a, b\). b) Cho \(c =lo{g_{15}}3\). Hãy tính \(lo{g_{25}}15\) theo \(c\). Lời giải bài tập chi tiết a) Ta có \(1350 = 30.3^2 .5\) suy ra \(lo{g_{30}}1350...
 2. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 4 trang 68 Lôgarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 4 trang 68 Lôgarit So sánh các cặp số sau: a) \(lo{g_3}5\) và \(lo{g_7}4\); b) \(log_{0,3}2\) và \(lo{g_5}3\); c) \(lo{g_2}10\) và \(lo{g_5}30\). Lời giải bài tập chi tiết a) Bằng máy tính cầm tay ta tính được \(lo{g_3}5 ≈ 1,464973521\)...
 3. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 3 trang 68 Lôgarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 3 trang 68 Lôgarit Rút gọn biểu thức: a)\(lo{g_3}6.{\rm{ }}lo{g_8}9.{\rm{ }}lo{g_6}2\); b) \(lo{g_a}{b^2} + {\rm{ }}lo{g_{{a^2}}}{b^4}\). Lời giải bài tập chi tiết a) Từ công thức đổi cơ số suy ra \(∀a,b,c > 0\) \((a,b \ne 1)\)...
 4. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 2 trang 68 Lôgarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 2 trang 68 Lôgarit Tính: a) \({4^{log_{2}3}}\); b) \({27^{log_{9}2}}\); c) \({9^{log_{{\sqrt 3 }}2}}\) d) \({4^{log_{8}27}}\);. Lời giải bài tập chi tiết a) \({4^{lo{g_2}3}} = {\left( {{2^2}} \right)^{lo{g_2}3}} =...
 5. Học Lớp

  Toán 12 Phương trình logarit và bất phương trình logarit

  A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Định nghĩa Phương trình lôgarit là phương trình có chứa ẩn số trong biểu thức dưới dấu lôgarit. Bất phương trình lôgarit là bất phương trình có chứa ẩn số trong biểu thức dưới dấu lôgarit. 2. Phương trình và bất phương trình lôgarit cơ...
 6. Học Lớp

  Toán 12 Chuyên đề logarit

  A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Định nghĩa: Cho hai số dương a, b với \(a \ne 1\). Số \(\alpha \) thỏa mãn đẳng thức \({a^\alpha } = b\) được gọi là lôgarit cơ số a của b và kí hiệu là \({\log _a}b\) . Ta viết: \(\alpha = {\log _a}b \Leftrightarrow {a^\alpha } = b.\) 2. Các...
Loading...